''БОРА И ГОРАН'' д.о.о, Мала Крсна - Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације  шљунка и песка, на површинском копу ''Требежина'', на територији града Смедерева

''БОРА И ГОРАН'' д.о.о, Мала Крсна - Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације  шљунка и песка, на површинском копу ''Требежина'', на територији града Смедерева

На основу чл. 10. став 1, члана 29. став 1. и члана 33. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09), Министарство заштите животне средине, даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта, предузеће ''БОРА И ГОРАН'' д.о.о, из Мале Крсне, Краља Петра I 88, поднело Министарству заштите животне средине Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације  шљунка и песка, на површинском копу ''Требежина'', на к.п.бр. 228/1, 228/2, 228/3, 229, 230, 231, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263/1, 263/2, 263/3, 263/4, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 284/1, 285/2, 582 и 1118  КО Скобаљ, на територији града Смедерева, дана 26.11.2021. године, заведен под бројем 353-02-3212/2021-03.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада 1, соба 428, као и на службеном сајту Министарства, и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.