''BORA I GORAN'' d.o.o, Mala Krsna - Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije  šljunka i peska, na površinskom kopu ''Trebežina'', na teritoriji grada Smedereva

''BORA I GORAN'' d.o.o, Mala Krsna - Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije  šljunka i peska, na površinskom kopu ''Trebežina'', na teritoriji grada Smedereva

Na osnovu čl. 10. stav 1, člana 29. stav 1. i člana 33. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine, daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta, preduzeće ''BORA I GORAN'' d.o.o, iz Male Krsne, Kralja Petra I 88, podnelo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije  šljunka i peska, na površinskom kopu ''Trebežina'', na k.p.br. 228/1, 228/2, 228/3, 229, 230, 231, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263/1, 263/2, 263/3, 263/4, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 284/1, 285/2, 582 i 1118  KO Skobalj, na teritoriji grada Smedereva, dana 26.11.2021. godine, zaveden pod brojem 353-02-3212/2021-03.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 428, kao i na službenom sajtu Ministarstva, i dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.