Захтев за одређивање обима и садржаја ажуриране студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње комбинованог вода ДВ 2x110 kV ТС Ниш 2 – ТС Ниш 6

Захтев за одређивање обима и садржаја ажуриране студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње комбинованог вода ДВ 2x110 kV ТС Ниш 2 – ТС Ниш 6

На основу чл. 14. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта предузеће ЈП Електромрежа Србије, Сектор за инвестиције, поднелo Министарству заштите животне средине Захтев за одређивање обима и садржаја ажуриране студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње комбинованог вода ДВ 2x110 kV ТС Ниш 2 – ТС Ниш 6, укупне дужине око 8 километара, на КО Ниш – Ћеле кула, КО Ниш – Пантелеј, КО Доња Врежина, КО Брзи Брод, КО Нишка Бања, КО Суви До, све на територији Града Ниша, заведен под бројем 353-02-594/2021-03.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада 1, соба 426, као и на службеном сајту Министарства и да достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.