Zahtev za određivanje obima i sadržaja ažurirane studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje kombinovanog voda DV 2x110 kV TS Niš 2 – TS Niš 6

Zahtev za određivanje obima i sadržaja ažurirane studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje kombinovanog voda DV 2x110 kV TS Niš 2 – TS Niš 6

Na osnovu čl. 14. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta preduzeće JP Elektromreža Srbije, Sektor za investicije, podnelo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za određivanje obima i sadržaja ažurirane studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje kombinovanog voda DV 2x110 kV TS Niš 2 – TS Niš 6, ukupne dužine oko 8 kilometara, na KO Niš – Ćele kula, KO Niš – Pantelej, KO Donja Vrežina, KO Brzi Brod, KO Niška Banja, KO Suvi Do, sve na teritoriji Grada Niša, zaveden pod brojem 353-02-594/2021-03.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 426, kao i na službenom sajtu Ministarstva i da dostavi svoje mišljenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.