Zahtevi za ažuriranje studija

„METALFER“ d.o.o. Sremska Mitrovica - Zahtev za davanje saglasnosti na ažuriranu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat eksploatacije dijabaza kao tehničko građevinskog kamena na površinskim kopovima „Mrčići“ i „Tavani – Markovići“

23.05.2022.

Zahtev za određivanje obima i sadržaja ažurirane studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje kombinovanog voda DV 2x110 kV TS Niš 2 – TS Niš 6

Na osnovu čl. 14. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

07.05.2021.

Zahtev za saglasnost na ažuriranu Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu projekta proizvodnje legura magnezijuma iz otpada na bazi magnezijuma nestandardnog kvaliteta

Na osnovu čl. 25., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), daje sledeće

24.06.2020.

Zahtev za određivanje obima i sadržaja ažurirane Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta skladištenja i mehaničkog tretmana opasnog otpada

Na osnovu čl. 14. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

04.10.2019.