Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње нових лучких капацитета Луке Богојево

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње нових лучких капацитета Луке Богојево

 

На основу чл. 20. и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), и чл. 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), Министарство заштите животне средине даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, ул. Немањина 22-26 – Београд, поднео Министарству заштите животне средине захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње нових лучких капацитета Луке Богојево, на катастарским парцелама број 2044/1, 2045, 2046, 2047, 2048, 2051/1, 3016/2, 3030/1, 3030/2, 3114, 3115, 3046/1, 3046/2, 3046/3,3046/4, 3046/5, 3046/6, 3046/7, 3046/8 и 3016/1 (река Дунав), све у КО Богојево, општина Оџаци.

Увид у Студију о процени утицаја на животну средину може се извршити у просторијама Министарства, у Новом Београду, Омладинских бригада 1, соба 428, сваког радног дана од 11-14 часова, у року од 20  дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Општинске  управе Оџаци, ул. Кнез Михајлова бр. 24,  као и на веб сајту Министарства.

Примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину подносе се у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд.

Дана 19.01.2022. године са почетком у 12 часова, у складу са инструкцијама Владе и кризног штаба формираног за сузбијање ширења корона вируса у Републици Србији, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије у просторијама  Општинске управе Оџаци, ул. Кнез Михајлова бр. 24.