„Коридори Србије“ д.о.о., Београд - Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат аутопут Београд-Зрењанин-Нови Сад, деоница 1: Београд-Зрењанин од km 0+000,00 до km 67+662,474

„Коридори Србије“ д.о.о., Београд - Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат аутопут Београд-Зрењанин-Нови Сад, деоница 1: Београд-Зрењанин од km 0+000,00 до km 67+662,474

На основу члана 25. и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ 135/04, 36/09) Министарство заштите животне средине  даје следеће

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат аутопут Београд-Зрењанин-Нови Сад, деоница 1: Београд-Зрењанин од km 0+000,00 до km 67+662,474 на кат.парцелама у КО Овча, КО Комарева Хумка, КО Борча – град Београд, КО Јабука, КО Глогоњ – град Панчево, КО Сефкерин, КО Опово, КО Баранда, КО Сакуле – општина Опово, КО Дебељача, КО Ковачица, КО Идвор – општина Ковачица, КО Орловат, КО Фаркаждин, КО Перлез, КО Стајићево, КО Ечка, КО Лукино Село, КО Зрењанин III, КО Зрењанин I, КО Мужља и КО Словачки Арадац – град Зрењанин, носиоца пројекта „Коридори Србије“ д.о.о. Краља  Петра бр. 21 Београд.

Увид у донето решење може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, ул. Омладинских бригада 1, канцеларија 426  и на службеном сајту Министарства.

Против овог Решења није допуштена жалба. Заинтересована јавност може покренути управни спор подношењем тужбе Управном суду Београд, Немањина 9, у року од 30 дана од дана пријема овог Решења, односно од дана објављивања у средствима информисања.