''JUGO-KAOLIN'' д.о.о. Београд - Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину, заведен под бројем 353-02-722/2022-03, за пројекат експлоатације кварцног песка из лежишта ''Авала'' – Памбуковица код Уба

''JUGO-KAOLIN'' д.о.о. Београд - Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину, заведен под бројем 353-02-722/2022-03, за пројекат експлоатације кварцног песка из лежишта ''Авала'' – Памбуковица код Уба

На основу чл. 25., и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Носилац пројекта предузеће ''JUGO-KAOLIN'' д.о.о. Београд поднело је Министарству заштите животне средине захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину, заведен под бројем 353-02-722/2022-03, за пројекат експлоатације кварцног песка из лежишта ''Авала'' – Памбуковица код Уба, на експлоатационом пољу ''Авала'', које је ограничено следећим координатама:

 

 

Ознака тачке

Y

X

1.

7414200

4920550

2.

7414750

4921300

3.

7415250

4921300

4.

7415800

4920550

5.

7415540

4920090

6.

7414865

4920190

7.

7414830

4920406

 

 

У складу са чланом 24. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09), Министарствo заштите животне средине дало је сагласност на предметну студију.

Увид у донето Решење може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, канцеларија 426, као и на службеном сајту Министарства.

У складу са чланом 24. став 2.  Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09), носилац пројекта је дужан да при раду предметног пројекта, у свему испоштује мере заштите животне средине утврђене у предметној студији, као и услове надлежних органа и организација.

На одлуку о сагласности на предметну студију није дозвољена жалба. Носилац пројекта и заинтересованa јавност могу покренути управни спор подношењем тужбе надлежном Управном суду у року од 30 дана од дана пријема овог обавештења, односно од дана објављивања у средствима информисања.