''JUGO-KAOLIN'' d.o.o. Beograd - Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, zaveden pod brojem 353-02-722/2022-03, za projekat eksploatacije kvarcnog peska iz ležišta ''Avala'' – Pambukovica kod Uba

''JUGO-KAOLIN'' d.o.o. Beograd - Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, zaveden pod brojem 353-02-722/2022-03, za projekat eksploatacije kvarcnog peska iz ležišta ''Avala'' – Pambukovica kod Uba

Na osnovu čl. 25., i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće

 

O B A V E Š T E Nj E

 

Nosilac projekta preduzeće ''JUGO-KAOLIN'' d.o.o. Beograd podnelo je Ministarstvu zaštite životne sredine zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, zaveden pod brojem 353-02-722/2022-03, za projekat eksploatacije kvarcnog peska iz ležišta ''Avala'' – Pambukovica kod Uba, na eksploatacionom polju ''Avala'', koje je ograničeno sledećim koordinatama:

 

 

Oznaka tačke

Y

X

1.

7414200

4920550

2.

7414750

4921300

3.

7415250

4921300

4.

7415800

4920550

5.

7415540

4920090

6.

7414865

4920190

7.

7414830

4920406

 

 

U skladu sa članom 24. stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine dalo je saglasnost na predmetnu studiju.

Uvid u doneto Rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, kancelarija 426, kao i na službenom sajtu Ministarstva.

U skladu sa članom 24. stav 2.  Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09), nosilac projekta je dužan da pri radu predmetnog projekta, u svemu ispoštuje mere zaštite životne sredine utvrđene u predmetnoj studiji, kao i uslove nadležnih organa i organizacija.

Na odluku o saglasnosti na predmetnu studiju nije dozvoljena žalba. Nosilac projekta i zainteresovana javnost mogu pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom Upravnom sudu u roku od 30 dana od dana prijema ovog obaveštenja, odnosno od dana objavljivanja u sredstvima informisanja.