Јаблановица д.о.о. - Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта постројења за деконтаминацију и расклапање отпадних возила, као и складиштења генерисаног отпада, КО Рашка, СО Рашка

Јаблановица д.о.о. - Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта постројења за деконтаминацију и расклапање отпадних возила, као и складиштења генерисаног отпада, КО Рашка, СО Рашка

На основу чл. 25., и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Носилац пројекта предузеће Јаблановица д.о.о. поднело је Министарству заштите животне средине захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта постројења за деконтаминацију и расклапање отпадних возила (складиштења отпадних возила, спољашњег прања по потреби, деконтаминације и расклапања отпадних возила), као и складиштења генерисаног отпада на кат. парц. бр. 331/2 и 328/2 КО Рашка,  СО Рашка, заведен под бројем 353-02-2548/2023-03.

У складу са чланом 24. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09), Министарствo заштите животне средине дало је сагласност на предметну студију.

Увид у донето Решење може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, канцеларија 426, као и на службеном сајту Министарства.

У складу са чланом 24. став 2.  Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09), носилац пројекта је дужан да при раду предметног пројекта, у свему испоштује мере заштите животне средине утврђене у предметној студији, као и услове надлежних органа и организација.

На одлуку о сагласности на предметну студију није дозвољена жалба. Носилац пројекта и заинтересованa јавност могу покренути управни спор подношењем тужбе надлежном Управном суду у року од 30 дана од дана пријема овог обавештења, односно од дана објављивања у средствима информисања.