„Henkel Srbiјa“д.о.о. Београд-Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину:Доградња, реконструкцуја и пренамена објекта за производњу детерџената за машинско прање рубља и производњу куглица за освежавање и негу тоалета

„Henkel Srbiјa“д.о.о. Београд-Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину:Доградња, реконструкцуја и пренамена објекта за производњу детерџената за машинско прање рубља и производњу куглица за освежавање и негу тоалета

На основу члана 25. и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ 135/04, 36/09) Министарство заштите животне средине  даје следеће

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Обавештава се јавност и заинтеросовани органи и организације да је овај орган донео Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Доградња, реконструкцуја и пренамена објекта за производњу детерџената за машинско прање рубља (ЕТ4) и производњу куглица за освежавање и негу тоалета (СВР 3) са складиштем амбалаже и сировина, на катастарској парцели бр. 2880 КО Дедина, Општина Крушевац – Град Крушевац, заведен под бројем: 353-02-02584/2022-03.

Увид у донето решење може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, ул. Омладинских бригада 1, канцеларија 426, сваког радног  дана од 11-14 часова, и на службеном сајту Министарства.

Против овог Решења није допуштена жалба. Заинтересована јавност може покренути управни спор подношењем тужбе Управном суду Београд, Немањина 9, у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења у средствима информисања.