Решење да није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину пројекта - изградња фазе 8 „Airport city“ Београд – пословни комплекс 2000

Решење да није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину пројекта - изградња фазе 8 „Airport city“ Београд – пословни комплекс 2000

На основу чл. 10. став 7, чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  Министарство заштите животне средине даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење да није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину  пројекта - изградња фазе 8 „Airport city“ Београд – пословни комплекс 2000, надземни део објекта 2400 фазе 8, са опремом техничких просторија и паркирањем у подземној гаражи, Блок 65, на кат.парцели бр. 6805/2 КО Нови Београд, на територији општине Нови Београд, на подручју града Београда заведен под бројем 353-02-01173/2021-03.

Увид у донето Решење може се извршити сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада бр. 1, канцеларија 426, као и на службеном сајту Министарства.

Заинтересована јавност може изјавити жалбу Влади на предметно Решење путем овог органа, у року од 15 дана од дана објављивања огласа.