КП „Дубоко“ Ужице, Дубоко бб 31000 Ужице - Решење којим се одлучује да није потребна процена утицаја на животну средину пројекта: Мобилно постројење за третман отпада (уситњавање) – дробилица

КП „Дубоко“ Ужице, Дубоко бб 31000 Ужице - Решење којим се одлучује да није потребна процена утицаја на животну средину пројекта: Мобилно постројење за третман отпада (уситњавање) – дробилица

На основу чл. 10. став 7. и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04, 36/09), Министарство заштите животне средине даје следеће

    

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

 

Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео Решење којим се одлучује да није потребна процена утицаја на животну средину пројекта: Мобилно постројење за третман отпада (уситњавање) – дробилица, заведен под бројем 353-02-00124/2022-03, носиоца пројекта ЈКП „Дубоко“ Ужице, Дубоко бб 31000 Ужице. Увид у донето решење може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, ул. Омладинских бригада 1, канцеларија 424 као и на службеном сајту Министарства.

 

Заинтересована јавност може изјавити жалбу Влади на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања огласа у дневном, односно локалном листу, а путем овог органа.