KP „Duboko“ Užice, Duboko bb 31000 Užice - Rešenje kojim se odlučuje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu projekta: Mobilno postrojenje za tretman otpada (usitnjavanje) – drobilica

KP „Duboko“ Užice, Duboko bb 31000 Užice - Rešenje kojim se odlučuje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu projekta: Mobilno postrojenje za tretman otpada (usitnjavanje) – drobilica

Na osnovu čl. 10. stav 7. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, broj 135/04, 36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

    

O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

 

Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje kojim se odlučuje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu projekta: Mobilno postrojenje za tretman otpada (usitnjavanje) – drobilica, zaveden pod brojem 353-02-00124/2022-03, nosioca projekta JKP „Duboko“ Užice, Duboko bb 31000 Užice. Uvid u doneto rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, kancelarija 424 kao i na službenom sajtu Ministarstva.

 

Zainteresovana javnost može izjaviti žalbu Vladi na doneto rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnom, odnosno lokalnom listu, a putem ovog organa.