„DORADO“ д.о.о. Крагујевац - Решење којим се утврђује да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат: Мобилно постројење за третман неопасног отпада на територији Републике Србије (произвођач „Jansen“ модел 1050)

„DORADO“ д.о.о. Крагујевац - Решење којим се утврђује да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат: Мобилно постројење за третман неопасног отпада на територији Републике Србије (произвођач „Jansen“ модел 1050)

На основу чл. 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), Министарство заштите животне средине даје следеће

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

 

Обавештава се јавност и заинтеросовани органи и организације да је овај орган поступајући по захтеву носиоца пројекта „DORADO“ д.о.о. Крагујевац,  донео Решење којим се утврђује да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат: Мобилно постројење за третман неопасног отпада на територији Републике Србије (произвођач „Jansen“ модел 1050).

Увид у донето решење може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1,  канцеларија 424, сваког радног дана од 11-14 часова у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења и на службеном сајту Министарства.

Заинтересована јавност и носилац пројекта могу да изјаве жалбу Влади  путем овог органа,  у року од 15 дана од дана објављивања огласа.