„DORADO“ d.o.o. Kragujevac - Rešenje kojim se utvrđuje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat: Mobilno postrojenje za tretman neopasnog otpada na teritoriji Republike Srbije (proizvođač „Jansen“ model 1050)

„DORADO“ d.o.o. Kragujevac - Rešenje kojim se utvrđuje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat: Mobilno postrojenje za tretman neopasnog otpada na teritoriji Republike Srbije (proizvođač „Jansen“ model 1050)

Na osnovu čl. 10. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

 

O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

 

Obaveštava se javnost i zainterosovani organi i organizacije da je ovaj organ postupajući po zahtevu nosioca projekta „DORADO“ d.o.o. Kragujevac,  doneo Rešenje kojim se utvrđuje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat: Mobilno postrojenje za tretman neopasnog otpada na teritoriji Republike Srbije (proizvođač „Jansen“ model 1050).

Uvid u doneto rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1,  kancelarija 424, svakog radnog dana od 11-14 časova u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja i na službenom sajtu Ministarstva.

Zainteresovana javnost i nosilac projekta mogu da izjave žalbu Vladi  putem ovog organa,  u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa.