ИНФОРМАЦИЈА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ КАНТИ И КОНТЕЈНЕРА ПО ОСНОВУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЈЕДНИЦИМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА ПРИЈАВУ ПОТРЕБА ЗА ОПРЕМОМ ЗА САКУПЉАЊЕ ОТПАДА

ИНФОРМАЦИЈА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ КАНТИ И КОНТЕЈНЕРА ПО ОСНОВУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЈЕДНИЦИМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА ПРИЈАВУ ПОТРЕБА ЗА ОПРЕМОМ ЗА САКУПЉАЊЕ ОТПАДА

Законом о буџету за 2021. годину („Службени гласник РС“, број 149/20 и 40/21) на Разделу 25, Министарство заштите животне средине, Глава 25.0 - Министарство заштите животне средине, Програмска активност 0406-Интегрисано управљање отпадом, отпадним водама, хемикалијама и биоцидним производима, Функција 560 – Заштита животне средине некласификована на другом месту, Програмска активност 5003 – Набавка опреме за сакупљање и рециклажу, 512
Економска класификација – машине и алати, опредељена су средства у износу од 230,000,000 динара.
Министарство заштите животне средине је дана 23. фебруара 2021. године, на свом званичном сајту објавило Јавни позив локалним самоуправама којим исте позива да доставе податке о својим потребама у вези са опремом за сакупљање отпада, све у циљу унапређења и заштите животне средине.
Рок за подношење података је 25. фебруара 2021. године до 16 часова.
На јавни позив одазвало се 34 јединица локалне самоуправе.
На основу исказанх потреба јединица локалних самоуправа, одлучено је да се спроведе јавна набавка са циљем обезбеђивања тражене опреме за сакупљање и рециклажу отпада.
Средства за финансирање предметне јавне набавке обезбеђена су Законом о буџету за 2021. годину на Разделу 25, Министарство заштите животне средине, Глава 25.0 - Министарство заштите животне средине, Функција 560 – Заштита животне средине некласификована на другом месту, финансијским планом Министарства заштите животне средине за 2021. годину као и Планом јавних набавки за 2021. годину, на конту 512400.
Уговор о куповини опреме за сакупљање и рециклажу отпада-канте за смеће, контејнери и ђубријери, закључен је 07.06.2021. године-Партија 2, по спроведеном поступку јавне набавке покренутог Одлуком о спровођењу поступка број 404-02-42/21-09 од 28.04.2021. године.
Уговор је закључен по основу Одлуке о додели уговора број 404-02-42/3/21-09 од 2.06.2021. године, која је објављена на Порталу јавних набавки.
Укупна количина канти по конкурсној документацији износила је 3.225, а контејнера 2.940.
Уговорена вредност опреме је 61.869.795,00 динара без ПДВ.

Списак јединица локалне самоуправе, врсте и количине опреме дате на коришћење, дат је у Табели како следи:

ЈЛС КАНТЕ КОНТЕЈНЕРИ
Бела Црква

131

50

Врање

131

120

Ариље  

50

Пријепоље

131

120

Бољевац

131

120

Нови Пазар  

120

Горњи Милановац

131

120

Житиште

131

50

Нова Варош  

120

Босилеград

131

120

Крагујевац

131

120

Зајечар

131

30

Нови Кнежевац

131

40

Прибој

131

120

Пожаревац

131

120

Стара Пазова

131

120

Ваљево 131  
Краљево 131 120
Кнић   120
Лозница 104 120
Неготин   120
Сјеница   120
Топола   50
Сомбор 131  
Житорађа 131 120
Бујановци 131 120
Смедерево   120
Србобран 131 30
Ириг 103 50
Кикинда 131  
Ниш 131 120
Врањска Бања 5 21
Брус 131 50
Темерин 131 120