ИНФОРМАЦИЈА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ ЧИСТИЛИЦА ПО ОСНОВУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЈЕДНИЦИМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА ПРИЈАВУ ПОТРЕБА ЗА ОПРЕМОМ ЗА САКУПЉАЊЕ ОТПАДА

ИНФОРМАЦИЈА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ ЧИСТИЛИЦА ПО ОСНОВУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЈЕДНИЦИМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА ПРИЈАВУ ПОТРЕБА ЗА ОПРЕМОМ ЗА САКУПЉАЊЕ ОТПАДА

Законом о буџету за 2021. годину („Службени гласник РС“, број 149/20 и 40/21) на Разделу 25, Министарство заштите животне средине, Глава 25.0 - Министарство заштите животне средине, Програмска активност 0406-Интегрисано управљање отпадом, отпадним водама, хемикалијама и биоцидним производима, Функција 560 – Заштита животне средине некласификована на другом месту, Програмска активност 5003 – Набавка опреме за сакупљање и рециклажу, 512
Економска класификација – машине и алати, опредељена су средства у износу од 230,000,000 динара.
Министарство заштите животне средине је дана 23. фебруара 2021. године, на свом званичном сајту објавило Јавни позив локалним самоуправама којим исте позива да доставе податке о својим потребама у вези са опремом за сакупљање отпада, све у циљу унапређења и заштите животне средине.
Рок за подношење података је 25. фебруара 2021. године до 16 часова.
По основу јавног позива за пријављивање потреба, 16 јединица локалне самоуправе је пријавило потребе за електричним чистилицама.
На основу исказанх потреба јединица локалних самоуправа, одлучено је да се спроведе јавна набавка са циљем обезбеђивања тражене опреме за сакупљање и рециклажу отпада.
Средства за финансирање предметне јавне набавке обезбеђена су Законом о буџету за 2021. годину на Разделу 25, Министарство заштите животне средине, Глава 25.0 - Министарство заштите животне средине, Функција 560 – Заштита животне средине некласификована на другом месту, финансијским планом Министарства заштите животне средине за 2021. годину као и Планом јавних набавки за 2021. годину, на конту 512100.
Уговор о куповини опреме за сакупљање и рециклажу отпада-камиони и електричне чистилице, закључен је 08.06.2021. године-Партија 1, по спроведеном поступку јавне набавке покренутог Одлуком о спровођењу поступка број 404-02-42/21-09 од 28.04.2021. године.
Уговор је закључен по основу Одлуке о додели уговора број 404-02-42/3/21-09 од 2.06.2021.
године, која је објављена на Порталу јавних набавки.
Укупна количина електричних чистилица је 7.
Уговорена вредност уговора износи 128.810.000,00 динара без ПДВ, а од тога вредност електричних чистилица износи 79.310.000,00 динара без ПДВ.


Критеријуми за давање на коришћење чистилица основу исказаних потреба јединица локалних самоуправа по Јавном позиву Министарства заштите животне средине локалним самоуправама од 23.фебруара 2021. године:
I Територијална распоређеност
Србија север
- Београдски регион
- Регион Војводине

Србија југ
- Регион Шумадије и Западне Србије
- Регион јужне и источне Србије
(У складу са Уредбом о номенклатури статистичких територијалних јединица)

II Припадност другој или трећој категорији развијености јединице локалне самоуправе
(у складу са Уредбом којом се утврђује јединствена листа развијености региона и јединица
локалне самоуправе)

III Број становника у јединици локалне самоуправе
Од 10.000 до 50.000 становника (на основу резултата пописа Републичког завода за
статистику)


Јединице локалне самоуправе којима ће се електричне чистилице дати на коришћење у складу са дефинисаним критеријумима и количинама:

Ириг
Сремска Митровица
Нови Кнежевац
Нови Пазар
Кнић
Зајечар
Смедерево