INFORMACIJA O DAVANjU NA KORIŠĆENjE ELEKTRIČNIH ČISTILICA PO OSNOVU JAVNOG POZIVA JEDNICIMA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA PRIJAVU POTREBA ZA OPREMOM ZA SAKUPLjANjE OTPADA

INFORMACIJA O DAVANjU NA KORIŠĆENjE ELEKTRIČNIH ČISTILICA PO OSNOVU JAVNOG POZIVA JEDNICIMA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA PRIJAVU POTREBA ZA OPREMOM ZA SAKUPLjANjE OTPADA

Zakonom o budžetu za 2021. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 149/20 i 40/21) na Razdelu 25, Ministarstvo zaštite životne sredine, Glava 25.0 - Ministarstvo zaštite životne sredine, Programska aktivnost 0406-Integrisano upravljanje otpadom, otpadnim vodama, hemikalijama i biocidnim proizvodima, Funkcija 560 – Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu, Programska aktivnost 5003 – Nabavka opreme za sakupljanje i reciklažu, 512
Ekonomska klasifikacija – mašine i alati, opredeljena su sredstva u iznosu od 230,000,000 dinara.
Ministarstvo zaštite životne sredine je dana 23. februara 2021. godine, na svom zvaničnom sajtu objavilo Javni poziv lokalnim samoupravama kojim iste poziva da dostave podatke o svojim potrebama u vezi sa opremom za sakupljanje otpada, sve u cilju unapređenja i zaštite životne sredine.
Rok za podnošenje podataka je 25. februara 2021. godine do 16 časova.
Po osnovu javnog poziva za prijavljivanje potreba, 16 jedinica lokalne samouprave je prijavilo potrebe za električnim čistilicama.
Na osnovu iskazanh potreba jedinica lokalnih samouprava, odlučeno je da se sprovede javna nabavka sa ciljem obezbeđivanja tražene opreme za sakupljanje i reciklažu otpada.
Sredstva za finansiranje predmetne javne nabavke obezbeđena su Zakonom o budžetu za 2021. godinu na Razdelu 25, Ministarstvo zaštite životne sredine, Glava 25.0 - Ministarstvo zaštite životne sredine, Funkcija 560 – Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu, finansijskim planom Ministarstva zaštite životne sredine za 2021. godinu kao i Planom javnih nabavki za 2021. godinu, na kontu 512100.
Ugovor o kupovini opreme za sakupljanje i reciklažu otpada-kamioni i električne čistilice, zaključen je 08.06.2021. godine-Partija 1, po sprovedenom postupku javne nabavke pokrenutog Odlukom o sprovođenju postupka broj 404-02-42/21-09 od 28.04.2021. godine.
Ugovor je zaključen po osnovu Odluke o dodeli ugovora broj 404-02-42/3/21-09 od 2.06.2021.
godine, koja je objavljena na Portalu javnih nabavki.
Ukupna količina električnih čistilica je 7.
Ugovorena vrednost ugovora iznosi 128.810.000,00 dinara bez PDV, a od toga vrednost električnih čistilica iznosi 79.310.000,00 dinara bez PDV.


Kriterijumi za davanje na korišćenje čistilica osnovu iskazanih potreba jedinica lokalnih samouprava po Javnom pozivu Ministarstva zaštite životne sredine lokalnim samoupravama od 23.februara 2021. godine:
I Teritorijalna raspoređenost
Srbija sever
- Beogradski region
- Region Vojvodine

Srbija jug
- Region Šumadije i Zapadne Srbije
- Region južne i istočne Srbije
(U skladu sa Uredbom o nomenklaturi statističkih teritorijalnih jedinica)

II Pripadnost drugoj ili trećoj kategoriji razvijenosti jedinice lokalne samouprave
(u skladu sa Uredbom kojom se utvrđuje jedinstvena lista razvijenosti regiona i jedinica
lokalne samouprave)

III Broj stanovnika u jedinici lokalne samouprave
Od 10.000 do 50.000 stanovnika (na osnovu rezultata popisa Republičkog zavoda za
statistiku)


Jedinice lokalne samouprave kojima će se električne čistilice dati na korišćenje u skladu sa definisanim kriterijumima i količinama:

Irig
Sremska Mitrovica
Novi Kneževac
Novi Pazar
Knić
Zaječar
Smederevo