Захтев за интегрисане дозволе од оператера Регионална комунално-санитарна депонија ,,Врбак“ Лапово, прва, друга и трећа фаза ,,ФЦЦ ЕКО“ д.о.о. Београд

Захтев за интегрисане дозволе од оператера Регионална комунално-санитарна депонија ,,Врбак“ Лапово, прва, друга и трећа фаза ,,ФЦЦ ЕКО“ д.о.о. Београд

На основу члана 11., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 25/15 и 109/21), даје следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ

о пријему захтева за издавање

интегрисане дозволе

 

 

Обавештавамо Вас да је Министарству заштите животне средине поднет захтев за интегрисане дозволе од оператера Регионална комунално-санитарна депонија ,,Врбак“ Лапово, прва, друга и трећа фаза ,,ФЦЦ ЕКО“ д.о.о. Београд, број захтева: 353-01-03429/2021-03, за целокупан рад регионалне санитарне депоније и обављања активности одлагања неопасног отпада, на локацији ,,Врбак“ у Лапову, катастарске парцеле бр. 666 КО Лапово.

 

Увид у поднети захтев може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр.1, канцеларија 432, сваког радног дана од 11-14 часова, или на сајту министарства  у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Мишљење на поднети захтев можете доставити овом органу у року од 15 дана од дана пријема овог обавештења, у складу са чланом 11. став 5. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС'', бр. 135/04, 25/15 и 109/21).