Zahtev za integrisane dozvole od operatera Regionalna komunalno-sanitarna deponija ,,Vrbak“ Lapovo, prva, druga i treća faza ,,FCC EKO“ d.o.o. Beograd

Zahtev za integrisane dozvole od operatera Regionalna komunalno-sanitarna deponija ,,Vrbak“ Lapovo, prva, druga i treća faza ,,FCC EKO“ d.o.o. Beograd

Na osnovu člana 11., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 135/04, 25/15 i 109/21), daje sledeće:

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za izdavanje

integrisane dozvole

 

 

Obaveštavamo Vas da je Ministarstvu zaštite životne sredine podnet zahtev za integrisane dozvole od operatera Regionalna komunalno-sanitarna deponija ,,Vrbak“ Lapovo, prva, druga i treća faza ,,FCC EKO“ d.o.o. Beograd, broj zahteva: 353-01-03429/2021-03, za celokupan rad regionalne sanitarne deponije i obavljanja aktivnosti odlaganja neopasnog otpada, na lokaciji ,,Vrbak“ u Lapovu, katastarske parcele br. 666 KO Lapovo.

 

Uvid u podneti zahtev može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Novi Beograd, ul. Omladinskih brigada br.1, kancelarija 432, svakog radnog dana od 11-14 časova, ili na sajtu ministarstva  u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Mišljenje na podneti zahtev možete dostaviti ovom organu u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja, u skladu sa članom 11. stav 5. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS'', br. 135/04, 25/15 i 109/21).