Решење о издавању интегрисане дозволе за оператера TИТАН ЦЕМЕНТАРА КОСЈЕРИЋ д.о.о.

Решење о издавању интегрисане дозволе за оператера TИТАН ЦЕМЕНТАРА КОСЈЕРИЋ д.о.о.

На основу члана 15., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (''Службени гласник РС'', бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:  

ОБАВЕШТЕЊЕ

о Решењу о издавању интегрисане дозволе

 Обавештава се заинтересована јавност да је овај орган издао Решење о издавању интегрисане дозволе за оператера TИТАН ЦЕМЕНТАРА КОСЈЕРИЋ д.о.о., број 351-01-00372/2018-03, у Косјерићу, Улица Живојина Мишића бб, за рад целокупног постројења и обављање активности производње цемента на локацији катастарских парцела бр.: 1547, 1051/3, 1051/8, 1546, 1038, 1035, 1519/3, 1123/2, 1122/2, 1045, 1046, 1047, 1048, 1052/3, 1052/1 и 589/6, све  КО Галовићи, општина Косјерић. Увид у решење о издавању интегрисане дозволе може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр.1, канцеларија 432, сваког радног дана од 11-14 часова, као и на службеном сајту Министарства, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.