Rešenje o izdavanju integrisane dozvole za operatera TITAN CEMENTARA KOSJERIĆ d.o.o.

Rešenje o izdavanju integrisane dozvole za operatera TITAN CEMENTARA KOSJERIĆ d.o.o.

Na osnovu člana 15., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine (''Službeni glasnik RS'', br. 135/04 i 25/15), daje sledeće:  

OBAVEŠTENjE

o Rešenju o izdavanju integrisane dozvole

 Obaveštava se zainteresovana javnost da je ovaj organ izdao Rešenje o izdavanju integrisane dozvole za operatera TITAN CEMENTARA KOSJERIĆ d.o.o., broj 351-01-00372/2018-03, u Kosjeriću, Ulica Živojina Mišića bb, za rad celokupnog postrojenja i obavljanje aktivnosti proizvodnje cementa na lokaciji katastarskih parcela br.: 1547, 1051/3, 1051/8, 1546, 1038, 1035, 1519/3, 1123/2, 1122/2, 1045, 1046, 1047, 1048, 1052/3, 1052/1 i 589/6, sve  KO Galovići, opština Kosjerić. Uvid u rešenje o izdavanju integrisane dozvole može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Novi Beograd, ul. Omladinskih brigada br.1, kancelarija 432, svakog radnog dana od 11-14 časova, kao i na službenom sajtu Ministarstva, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.