Информације од јавног значаја

Јавност рада Mинистарства остварује се у складу са чл. 76-83. Закона о државној управи. Рад Министарства је јаван. Све информације којима Министарство располаже, а које су настале у раду или у вези са радом, Министарство ће саопштити тражиоцу информације, ставити на увид документ који садржи тражену информацију или му издати копију документа, а у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја, осим када су се, према овом закону, према Закону о заштити података о личности („Службени гласник РС”, број 87/18), Закону о тајности података („Службени гласник РС”, број 104/09), Закону о заштити пословне тајне („Службени гласник РС”, број 53/21) и др. стекли услови за искључење или ограничење слободног приступа информацијама од јавног значаја.

Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:

Ана Станимиров
Булевар Михајла Пупина 2
11070 Нови Београд
email: ijz@eko.gov.rs


Обрасци и формулари:

Захтев за приступ информацији од јавног значаја

Word PDF

Обавештење о стављању на увид документа који садржи тражену информацију и о изради копије

Word PDF

За Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности (Жалба)

Word PDF