СПИСАК КАНДИДАТА МЕЂУ КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ИЗБОРНИ ПОСТУПАК - ПРЕМА ШИФРАМА ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

СПИСАК КАНДИДАТА МЕЂУ КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ИЗБОРНИ ПОСТУПАК - ПРЕМА ШИФРАМА ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ(КОНКУРС ОГЛАШЕН 20.7.2022. ГОДИНЕ,РОК ЗАПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЈЕ ИСТЕКАО 28.7.2022. ГОДИНЕ)

 

1. Радно место на пословима обрачуна накнаде за посебне токове отпада, Одсек за спровођење економских  инструмената  и финансијско управљање , Одељење за спровођење економских инструментата у области заштите животне средине, Сектор за финансијско управљање и контролу ,  у звању саветник, 1 извршилац

 

17Ј2007221ИН6

17Ј2007221ИН3

 

2. Радно место за аналитичке послове одрживог коришћења заштићених подручја, Одељење за заштићена подручја, геодиверзитет и еколошку мрежу, Одсек за заштићена подручја, Сектор за заштиту природе у звању саветник , 1 извршилац

        17Ј2007222ИН5

        17Ј2007222ИН1

        17Ј2007222ИН3

3. Радно место за праћење испуњавања обавеза према Оквирној Конвенцији УН о промени климе и политика ЕУ у области ублажавања климатских промена, Одељење за климатске промене и стратешко планирање, Одсек за климатске промене, Група за ублажавање климатских промена. Сектор за међународну сарадњу пројекте и климатске промене, у звању млађи саветник, 1 извршилац

 

    17Ј2007222ИН3

    17Ј2007223ИН1

    17Ј2007223ИН7

 

4. Радно место за праћење испуњавања обавеза према Оквирној Конвенцији УН о промени климе и политика ЕУ у области адаптације на измењене климатске услове, у звању саветник, Одељење за климатске промене и стратешко планирање, Одсек за климатске промене, Група за прилагођавање климатским променама, Сектор за међународну сарадњу, пројекте и климатске промене, у звању саветник, 1 извршилац;

             17Ј2007224ИН1

 

5. Радно место за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја, заштиту података о личности и израду плана интегритета, Одсек за опште и правне послове, Секретаријат Министарства, у  звању: самостални саветник, 1 извршилац

17Ј2007225ИН3

17Ј2007225ИН5

17Ј2007225ИН2

17Ј2007225ИН1