ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ ПРО. ЗА ФИН. ИЗ СРЕДСТАВА МИН. ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Р. СРБИЈЕ ПО Ј. КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА НАБАВКЕ, ЗАМЕНЕ, РЕКОНСКТРУКЦИЈЕ И САНАЦИЈЕ КОТЛАРНИЦА ЗА ГРЕЈАЊЕ У 2022.ГОД

На основу члана 90б Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др. закон, 72/09 - др. закон, 43/11 - oдлука УС, 14/16, 76/18, 95/18 - др. закон, 95/18 - др. закон) члана 12. став 7. Уредбе о ближим условима које морају да испуњавају корисници средстава, услови и начин расподеле средстава, начин праћења коришћења средстава и уговорених права и обавеза, као и друга питања од значаја за додељивање и коришћење средстава Зеленог фонда Републике Србије („Службени гласник РС“, број 25/18) члана 23. став 2. и члана 24. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр.79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18, 30/18 - др. закон) на основу спроведеног Јавног конкурса за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката набавке, замене, реконструкције и санације котларница за грејање у 2022. години (у даљем тексту Јавни конкурс) Министарство заштите животне средине, државни секретар Александар Дујановић, по решењу о овлашћењу број 021-01-13/1/21-09 од 22. јула 2021. године, доноси

   

ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЗ СРЕДСТАВА МИНИСТАРСТВА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ПРОЈЕКАТА НАБАВКЕ, ЗАМЕНЕ, РЕКОНСКТРУКЦИЈЕ И САНАЦИЈЕ

КОТЛАРНИЦА ЗА ГРЕЈАЊЕ У 2022. ГОДИНИ

I

 

Министарство заштите животне средине је дана 21. јануара 2022. године расписало Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката набавке, замене, реконструкције и санације котларница за грејање, који ће омогућити смањење испуштања загађујућих супстанци у животну средину, из котларница за грејање у оквиру објеката који су у надлежности јединица локалних самоуправа, с циљем унапређења квалитета ваздуха, предузимања превентивних мера у сегментима значајним за заштиту ваздуха од загађења и заштите и унапређивања животне средине.

Комплетну Одлуку можете преузети овде.