ODLUKA O UTVRĐIVANjU KONAČNE RANG LISTE PRO. ZA FIN. IZ SREDSTAVA MIN. ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE R. SRBIJE PO J. KONKURSU ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE REALIZACIJE PROJEKATA NABAVKE, ZAMENE, REKONSKTRUKCIJE I SANACIJE KOTLARNICA ZA GREJANjE U 2022.GOD

Na osnovu člana 90b Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 135/04, 36/09, 36/09 - dr. zakon, 72/09 - dr. zakon, 43/11 - odluka US, 14/16, 76/18, 95/18 - dr. zakon, 95/18 - dr. zakon) člana 12. stav 7. Uredbe o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju korisnici sredstava, uslovi i način raspodele sredstava, način praćenja korišćenja sredstava i ugovorenih prava i obaveza, kao i druga pitanja od značaja za dodeljivanje i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 25/18) člana 23. stav 2. i člana 24. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br.79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18, 30/18 - dr. zakon) na osnovu sprovedenog Javnog konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata nabavke, zamene, rekonstrukcije i sanacije kotlarnica za grejanje u 2022. godini (u daljem tekstu Javni konkurs) Ministarstvo zaštite životne sredine, državni sekretar Aleksandar Dujanović, po rešenju o ovlašćenju broj 021-01-13/1/21-09 od 22. jula 2021. godine, donosi

   

ODLUKU O UTVRĐIVANjU KONAČNE RANG LISTE PROJEKATA ZA FINANSIRANjE IZ SREDSTAVA MINISTARSTVA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE REPUBLIKE SRBIJE PO JAVNOM KONKURSU ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE REALIZACIJE

PROJEKATA NABAVKE, ZAMENE, REKONSKTRUKCIJE I SANACIJE

KOTLARNICA ZA GREJANjE U 2022. GODINI

I

 

Ministarstvo zaštite životne sredine je dana 21. januara 2022. godine raspisalo Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata nabavke, zamene, rekonstrukcije i sanacije kotlarnica za grejanje, koji će omogućiti smanjenje ispuštanja zagađujućih supstanci u životnu sredinu, iz kotlarnica za grejanje u okviru objekata koji su u nadležnosti jedinica lokalnih samouprava, s ciljem unapređenja kvaliteta vazduha, preduzimanja preventivnih mera u segmentima značajnim za zaštitu vazduha od zagađenja i zaštite i unapređivanja životne sredine.

Kompletnu Odluku možete preuzeti ovde.