Овлашћење за мониторинг земљишта

Овлашћење за мониторинг земљишта

Министарство заштите животне средине у складу са чланом 31. Закона о заштити земљишта („Службени гласник РС”, број 112/2015) издаје овлашћења за мониторинг земљишта. Ближе услове за издавање овлашћења за мониторинг земљишта прописује Правилник о условима које правно лице мора да испуњава за обављање послова мониторинга земљишта, као и документацији која се подноси уз захтев за добијање овлашћења за мониторинг земљишта („Службени гласник РС”, број 58/2019).

Правно лице уз захтев за добијање овлашћења за мониторинг земљишта подноси следећу документацију:

 1. извод из Агенције за привредне регистре (АПР) или Привредног суда да је регистровано за послове техничког испитивања и анализа и/или за научноистраживачку делатност;
 2. акт о акредитацији издат од странекредитационог тела Србије у складу са стандардом SRPS ISO/IEC 17025 са одговарајућим обимом акредитације;
 3. списак запослених лица за које се тражи овлашћење за мониторинг земљишта;
 4. копије диплома о стеченом образовању за запослена лица са списка;
 5. доказ о запослењу за лица са списка (копија уговора о раду и потврда којом се доказује да је лице запослено);
 6. доказ о укупном радном искуству у струци за лица са списка (копија уговора о раду и/или потврда којом се доказује радно искуство у струци);
 7. списак опреме и мерних уређаја;
 8. списак просторија;
 9. доказ о уплаћеној административној такси тарифни број 191. од 13.130,00 динара на жиро рачун број: 840-742221843-57; модел: 97; позив на број: 50-016.

Ако правно лице има закључен уговор о сарадњи са научноистраживачком организацијом, потребно је доставити и:

 • копију уговора о сарадњи са научноистраживачком организацијом;
 • потврду о упису научноистраживачкe организацијe у судски регистар;
 • копију акта о акредитацији за обављање научноистраживачке делатности издатог од стране надлежног министарства;
 • документацију из горе наведених тач. 3) до 6) за лица запослена у научноистраживачкој организацији, за која се тражи овлашћење за мониторинг земљишта.

Захтев за добијање овлашћења за мониторинг земљишта са документацијом правно лице доставља на адресу:

Министарство заштите животне средине
Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд