Ovlašćenje za monitoring zemljišta

Ovlašćenje za monitoring zemljišta

Ministarstvo zaštite životne sredine u skladu sa članom 31. Zakona o zaštiti zemljišta („Službeni glasnik RS”, broj 112/2015) izdaje ovlašćenja za monitoring zemljišta. Bliže uslove za izdavanje ovlašćenja za monitoring zemljišta propisuje Pravilnik o uslovima koje pravno lice mora da ispunjava za obavljanje poslova monitoringa zemljišta, kao i dokumentaciji koja se podnosi uz zahtev za dobijanje ovlašćenja za monitoring zemljišta („Službeni glasnik RS”, broj 58/2019).

Pravno lice uz zahtev za dobijanje ovlašćenja za monitoring zemljišta podnosi sledeću dokumentaciju:

 1. izvod iz Agencije za privredne registre (APR) ili Privrednog suda da je registrovano za poslove tehničkog ispitivanja i analiza i/ili za naučnoistraživačku delatnost;
 2. akt o akreditaciji izdat od stranekreditacionog tela Srbije u skladu sa standardom SRPS ISO/IEC 17025 sa odgovarajućim obimom akreditacije;
 3. spisak zaposlenih lica za koje se traži ovlašćenje za monitoring zemljišta;
 4. kopije diploma o stečenom obrazovanju za zaposlena lica sa spiska;
 5. dokaz o zaposlenju za lica sa spiska (kopija ugovora o radu i potvrda kojom se dokazuje da je lice zaposleno);
 6. dokaz o ukupnom radnom iskustvu u struci za lica sa spiska (kopija ugovora o radu i/ili potvrda kojom se dokazuje radno iskustvo u struci);
 7. spisak opreme i mernih uređaja;
 8. spisak prostorija;
 9. dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi tarifni broj 191. od 13.130,00 dinara na žiro račun broj: 840-742221843-57; model: 97; poziv na broj: 50-016.

Ako pravno lice ima zaključen ugovor o saradnji sa naučnoistraživačkom organizacijom, potrebno je dostaviti i:

 • kopiju ugovora o saradnji sa naučnoistraživačkom organizacijom;
 • potvrdu o upisu naučnoistraživačke organizacije u sudski registar;
 • kopiju akta o akreditaciji za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti izdatog od strane nadležnog ministarstva;
 • dokumentaciju iz gore navedenih tač. 3) do 6) za lica zaposlena u naučnoistraživačkoj organizaciji, za koja se traži ovlašćenje za monitoring zemljišta.

Zahtev za dobijanje ovlašćenja za monitoring zemljišta sa dokumentacijom pravno lice dostavlja na adresu:

Ministarstvo zaštite životne sredine
Omladinskih brigada 1
11070 Novi Beograd