Дозвола за рад сервиса са супстанцама које оштећују озонски ом омотач и/или флуорованим гасовима са ефектом стаклене баште

На основу члана 32. Уредбе о поступању са супстанцама које оштећују озонски омотач, као и о условима за издавање дозвола за увоз и извоз тих супстанци (,,Службени гласник РС“, бр. 114/2013 и 23/2018), односно члана 16. Уредбе о поступању са флуорованим гасовима са ефектом стаклене баште, као и о условима за издавање дозволa за увоз и извоз тхих гасова (,,Службени гласник РС“, broj 120/2013) правна лица и предузетници који обављају делатност инсталације, одржавања или сервисирања и провере испуштања стационарне расхладне и климатизационе опреме и топлотних пумпи или система за заштиту од пожара који садрже или се ослањају на контролисане супстанце, сакупљања контролисаних супстанци из те опреме и система и опреме која садржи раствараче, као и из цилиндара и апарата за гашење пожара и искључивања из употребе расхладне и климатизационе опреме и топлотних пумпи или система за заштиту од пожара и апарата за гашење пожара и опреме која садржи раствараче, који садрже или се ослањају на контролисане супстанце (у даљем тексту: „сервис”), прибављају дозволу Министарства.

Дозвола се издаје на основу захтева, уз који се подносе следећа документа:

1)  копија уверења о подацима уписаним у Регистар привредних субјеката;

2) копије одговарајућих сертификата за запослене који обављају неке од напред наведене делатности

3) доказ о поседовању техничких алата за обављање делатности предвиђених дозволом, из Прилога 10. Уредбе о супстанцама које оштећују озонски омотач, односно из Прилога 4 Уредбе о поступању са флуорованим гасови а са ефектом стаклене баште – Минимални захтеви за техничке алате које су правна лица и/или предузетници (сервиси) у обавези да поседују у циљу добијања дозволе за обављање одређених делатности

4) доказ о уплаћеној административној такси у износу од 4.260,00 динара динара

(прималац: Буџет Републике Србије, текући рачун: 840-742221843-57, позив на број 50-016)

Министарство може захтевати додатне податке, информације или документацију за издавање дозволе.

Ако сервиси из става 1. овог члана обављају делатност обнављања контролисаних супстанци, уз захтев морају приложити доказ о поседовању уређаја за обнављање контролисаних супстанци.

Дозвола се издаје на рок од три године и може се продужити за наредне три године. Захтев за продужење дозволе подноси се најраније четири месеца, а најкасније два месеца пре истека рока важења исте.

Сервису се може одузети, односно не може се продужити важење дозволе ако се инспекцијским надзором утврди да је престао да испуњава услове прописане уредбом, односно ако у року одређеном у решењу о инспекцијском надзору не спроведе наложене мере.