ПОСТУПАК ЗА ДОБИЈАЊЕ РЕШЕЊА КОЈИМА ПРИВРЕДНО ДРУШТВО, ПРЕДУЗЕЋЕ, ДРУГО ПРАВНО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК МОЖЕ КОРИСТИТИ ИЗВОР НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА ОД ПОСЕБНОГ ИНТЕРЕСА

Министарство заштите животне средине издаје решење на основу којег привредно друштво, предузеће, друго правно лице и предузетник може користити извор нејонизујућих зрачења од посебног интереса. Ближе услове које треба да испуни корисник извора нејонизујућих зрачења од посебног интерeса, прописује Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник РС” бр. 36/09).

 Потребна докумeнтација:

Уз захтев за добијање решења за коришћење извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса, потребно је приложити:

  1. Попуњен образац захтева за коришћење извора нејонизујућег зрачења од посебног интереса. Образац захтева може се преузети овде;
  2. Сву документацију дефинисану Законом (члан 6.);
  3. Доказ о уплаћеној административној такси од 26.030,00 динара на жиро рачун број: 840-742221843-57 модел: 97 позив на број: 50-016;
  4. Решење о одређивању лица одговорног за примену заштите од нејонизујућих зрачења.

Наведену документацију правна лица достављају на адресу:

Министарство заштите животне средине

Сектор за планирање и управљање у животној средини

Одсек за заштиту од буке, вибрација и нејонизујућих зрачења

Омладинских бригада 1

11070 Нови Београд