Поступак за добијање решења – коришћење извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса

Поступак за добијање решења – коришћење извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса

Министарство заштите животне средине издаје решење на основу којег привредно друштво, предузеће, друго правно лице и предузетник може користити извор нејонизујућих зрачења од посебног интереса. Ближе услове које треба да испуни корисник извора нејонизујућих зрачења од посебног интерeса, прописује Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник РС” бр. 36/09).

 Потребна докумeнтација:

Уз захтев за добијање решења за коришћење извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса, потребно је приложити:

  1. Попуњен образац захтева за коришћење извора нејонизујућег зрачења од посебног интереса.
  2. Образац захтева;
  3. Сву документацију дефинисану Законом (члан 6.);
  4. Доказ о уплаћеној административној такси од 30.980,00 динара на жиро рачун број: 840-742221843-57 модел: 97 позив на број: 50-016;
    (Према тарифнom броју 200. Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник РС”, бр. 43/2003, 51/2003-испр, 61/05, 101/05–др.закон, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11, 55/12 93/12, 47/, 65/13–др.закон, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 50/18, 95/18, , 38/19, 86/2019, 90/2019 – испр. и 98/20-усклађени дин.изн.);
  5. Решење о одређивању лица одговорног за примену заштите од нејонизујућих зрачења.

Наведену документацију правна лица достављају на адресу:

Министарство заштите животне средине
Сектор за планирање и управљање у животној средини
Одсек за заштиту од буке, вибрација и нејонизујућих зрачења
Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд