Дозволе за увоз и извоз строго заштићених и заштићених дивљих врста у научноистраживачке и едукативне сврхе

Дозволе за увоз и извоз строго заштићених и заштићених дивљих врста у научноистраживачке и едукативне сврхе

Правни основ

 Закон о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 91-исправка, 14/16 и 95/18-др закон), Правилник о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама („Службени гласник РС”, број 99/09, 6/14);

Дозволе за увоз / извоз строго заштићених и заштићених дивљих врста у научноистраживачке и едукативне сврхе

Услови за подносиоце захтева

1.    Латински назив строго заштићених и заштићених дивљих врста
2.    Количина која се увози/извози
3.    Земља из које се врши увоз/извоз
4.    Назив пројекта који се реализује
5.    Име руководиоца пројекта

Адреса

Министарство заштите животне средине
Омладинских бригада 1, Нови Београд 11070

Дозволе и обрасци

сајт Министарства пољопривреде и заштите животне срединеОбразац

Дозволе за увоз и извоз строго заштићених и заштићених дивљих врста у научноистраживачке и едукативне сврхе