Дозволе за сакупљање заштићених врста дивље флоре, фауне и гљива ради заснивања узгајалишта (плантаже, расадници и др. облици узгајалишта)

Дозволе за сакупљање заштићених врста дивље флоре, фауне и гљива ради заснивања узгајалишта (плантаже, расадници и др. облици узгајалишта)

Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка, 14/16 и 95/18 – др. закон), члан 76, Уредба о стављању под контролу коришћења и промета дивље флоре и фауне („Службени гласник РС”, бр. 31/05, 45-05-исправка, 22/07, 38/08, 9/10, 69/11 и 95/2018 – др. закон)

Пријава се подноси:

Министарство заштите животне средине
Сектор за заштиту природе и климатске промене
Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд

захтев се подноси поштом или лично на наведену адресу

Електронским путем не може


Услови за подносиоце захтева за издавање дозвола за сакупљање из природе заштићених врста дивље флоре, фауне и гљива ради заснивања узгајалишта (плантаже, расадници и др. облици узгајалишта):

– Уплата административне таксе: жиро рачун: 840-742221843-57, 
сврха: административна такса,
прималац: Буџет Републике Србије
износ: 3.540,00 дин.,
позив на број: 97 50-016;

  • Попуњен, потписан и оверен образац за добијање дозволе за сакупљање ради формирања плантажа;
  • Извод из АПР ( када се први пут подноси захтев у току текуће године) уколико се ради о правним лицима и предузетницима;

Образац