Dozvole za sakupljanje zaštićenih vrsta divlje flore, faune i gljiva radi zasnivanja uzgajališta (plantaže, rasadnici i dr. oblici uzgajališta)

Dozvole za sakupljanje zaštićenih vrsta divlje flore, faune i gljiva radi zasnivanja uzgajališta (plantaže, rasadnici i dr. oblici uzgajališta)

Zakon o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 91/10 – ispravka, 14/16 i 95/18 – dr. zakon), član 76, Uredba o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune („Službeni glasnik RS”, br. 31/05, 45-05-ispravka, 22/07, 38/08, 9/10, 69/11 i 95/2018 – dr. zakon)

Prijava se podnosi:

Ministarstvo zaštite životne sredine
Sektor za zaštitu prirode i klimatske promene
Omladinskih brigada 1
11070 Novi Beograd

zahtev se podnosi poštom ili lično na navedenu adresu

Elektronskim putem ne može


Uslovi za podnosioce zahteva za izdavanje dozvola za sakupljanje iz prirode zaštićenih vrsta divlje flore, faune i gljiva radi zasnivanja uzgajališta (plantaže, rasadnici i dr. oblici uzgajališta):

– Uplata administrativne takse: žiro račun: 840-742221843-57, 
svrha: administrativna taksa,
primalac: Budžet Republike Srbije
iznos: 3.540,00 din.,
poziv na broj: 97 50-016;

  • Popunjen, potpisan i overen obrazac za dobijanje dozvole za sakupljanje radi formiranja plantaža;
  • Izvod iz APR ( kada se prvi put podnosi zahtev u toku tekuće godine) ukoliko se radi o pravnim licima i preduzetnicima;

Obrazac