Инструкција за издавање дозвола за транспорт отпада

Инструкција за издавање дозвола за транспорт отпада

Надлежност: Министарство надлежно за послове заштите животне средине и Министарство надлежно за послове саобраћаја

Правни основ: Закон о управљању отпадом (Службени гласник РС, број 36/09,88/10,14/16) и Закон о превозу терета у друмском саобраћају (Сл.гл.бр. 68/2015)

Дозволе за транспорт отпада издају се у складу са одредбама члана 70. Закона о управљању отпадом и у складу са одредбама Закон о превозу терета у друмском саобраћају, за превоз отпада за сопствене потребе и за јавни превоз.

А) Издавање дозволе за транспорт отпада /превоз за сопствене потребе:

  1. Дозвола за транспорт отпада, за сопствене потребе, издаје се оператеру ако поседује дозволу за складиштење и/или третман отпада, само за оне врсте отпада које су наведене у дозволи за складиштење и/или третман отпада;
  2. Дозвола за транспорт отпада, за сопствене потребе, издаје се привредном субјекту, оператеру или произвођачу отпада, који вршењем своје претежне делатности производи отпад, само за оне врсте отпада које настају вршењем претежне делатности (нпр. грађевинска фирма производи грађевински отпад, текстилна индустрија производи текстилни отпад…)

Б) Издавање дозволе за транспорт отпада /јавни превоз:

  1. Дозвола за транспорт се издаје без прописане Лиценце за превоз, када је реч о превозу терета као претежној делатности, возилом чија је највећа дозвољена маса до 3500 кг и које је у власништву или у финансијском лизингу подносиоца захтева за издавање дозволе за транспорт опада;
  2. Дозвола за транспорт се издаје уз достављање прописане Лиценца за превоз, коју подносилац захтева за транспорт отпада прибавља од Министарства надлежном за послове саобраћаја, у складу са одредбама Закона о превозу терета у друмском саобраћају;.

НАПОМЕНА: У складу са одредбама Закона о превозу терета у друмском саобраћају, до 12.02.2018. године, важе решења, уверења и потврде за јавни превоз које су већ издате од стране Министарства надлежног за послове саобраћаја, тако да Министарство надлежно за послове заштите животне средине, на основу наведених докумената и документације прописане Законом о управљању отпадом, може издати дозволу за транспорт отпада, подносиоцу захтева.

Сви привредни субјекти који обављају делатност превоза терата су у обавези да до 12.02.2018. године, ускладе своја пословања у складу са одредбама Закона о превозу терета у друмском саобраћају (Сл.гл.бр. 68/2015).