Захтев за издавање интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног и/или опасног отпада на територији Републике Србије

Захтев за издавање интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног и/или опасног отпада на територији Републике Србије се подноси у слободној форми, на меморандуму привредног субјекта.

Уз захтев се доставља следећа документација, у складу са чланом 70. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 - др. закон и 35/23):

1) подаци о подносиоцу захтева (назив оператера, адреса, контакт особа, контакт телефон);

2) доказ о регистрацији привредног субјекта у Регистру привредних субјеката Агенције за привредне регистре (фотокопија решења или извод о регистрацији привредног субјекта) и Оснивачки акт;

3) подаци о врсти отпада (неопасан и/или опасан) и наведен списак отпада са шестоцифреним индексним бројевима отпада и називима за сваку врсту отпада, чије ће се сакупљање вршити, у складу са Каталогом отпада који је саставни део Правилника о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени гласник РС”, бр. 56/10, 93/19 и 39/21);

4) подаци о опреми за сакупљање отпада (докази о набавци опреме или изјава о поседовању опреме за сакупљање отпада: контејнери, бурад, кутије, вреће и др., са подацима о димензијама, капацитету и материјалу од ког је израђена опрема); за сакупљање опасног отпада доказ о поседовању опреме која има важећи сертификат о исправности за сакупљање одређене врсте опасног отпада;

5) изјава да ли ће се отпад сакупљати од правних лица/предузетника или од физичких лица и:

- уколико се сакупљање отпада врши од правних лица/ предузетника, потребно је дати податке о локацијама произвођача отпада и/или других власника отпада на територији Републике Србије на којима ће опрема бити постављена (сакупљање отпада се врши на основу уговора о пословно-техничкој сарадњи),

- уколико се сакупљање отпада врши од физичких лица, потребно је доставити сагласност јединице локалне самоуправе о сакупљању отпада на њеној територији, са дефинисаним врстама отпада (индексни број отпада) које се сакупљају;

 

Чланом 43. Закона о управљању отпадом ставом 4. прописане су обавезе јединице локалне сдамоуправе у погледу спровођења сакупљана комуналног отпада, а ставом  5. наведеног члана прописано је да су домаћинства  дужна да одлажу свој отпад у контејнере или на друге начине, које обезбеђује јединица локалне самоуправе, а опасан отпад из домаћинства (отпадне батерије и акумулатори, уља, отпад од електричних и електронских производа, боје и лакови, пестициди и др.) да предају у центре за сакупљање отпада из домаћинства или овлашћеном правном лицу за сакупљање опасног отпада.

У скалду са наведеним, јединица локалне самоуправе, која као изворне послове организује спровођење комуналне делатности, може се сагласити да правно лице које поседује дозволу за сакупљање опасног отпада,  сакупља опасан отпад из домаћинстава, која се налазе на територији те ЈЛС;

6) уговор са оператером за складиштење и/или третман предметног отпада;

7) уговор о пословно-техничкој сарадњи о вршењу услуге транспорта отпада закључен са привредним субјектом који поседује дозволу за транспорт предметног отпада на територији Републике Србије, издате од надлежног органа (фотокопија);

8) подаци о возилима за транспорт неопасног и/или опасног отпада (читачи и копије саобраћајних дозвола теретних и прикључних возила; подаци о власништву над возилима; уговор о лизингу; уговор о коришћењу возила);

9) Изјава о вршењу транспорта отпада за сопствене потребе и без накнаде за транспорт (уколико се транспорт отпада врши за сопствене потребе на основу дозволе за складиштење и/или третман отпада);

10) доказ о уплати одговарајуће републичке административне таксе (фотокопија налога за пренос или извод/потврда оверено од банке) на жиро рачун Буџета Републике Србије број: 840-742221843-57, модел: 97, позив на број: 50-016), у складу са чланом 82. став 1. тачка 1) и 2) одн. 3) Закона о управљању отпадом и Законом о републичким административним таксама, у износу од:

- 380,00 динара за подношење захтева за издавање дозволе (тарифни број 1);

- 38.730,00 динара за доношење решења о издавању дозволе (тарифни број 197).

 

Уколико се захтев за издавање дозволе односи на транспорт опасног отпада, доставља се и следећа документација:

1) ADR Сертификат за теретно возило (уколико се за транспорт одређених опасних материја користи цистерна);

2) Сертификат о стручној оспособљености за саветника за безбедност у транспорту опасне робе, издат од надлежног органа или одговарајуће међународне институције овлашћене за сертификовање саветника;

3) Уговор са лицем које је стално запослено или ангажовано путем уговора о пружању услуга на пословима и радним задацима саветника за безбедност у транспорту опасне робе;

4) ADR Сертификат о стручној оспособљености возача за управљање возилима којима се врши транспорт опасног отпада, издат од надлежног органа;

5) Потврде о стручној оспособљености запослених на пословима у транспорту опасне робе, издате од саветника за безбедност у транспорту опасне робе;

6) Полиса за осигурање од одговорности за штете услед смрти, повреде тела или здравља, као и оштећења или уништења ствари трећег лица и загађења животне средине за обављање делатности транспорта опасног отпада друмским саобраћајем на територији Републике Србије, са уговореним периодом осигурања од најмање пет година и плаћеном премијом осигурања за годину дана.

 

Дозволе за транспорт отпада издају се у складу са одредбама Закона о управљању отпадом и одредбама Закона о превозу терета у друмском саобраћају, и то за превоз отпада за сопствене потребе и за јавни превоз:

a. Јавни превоз:

 

Дозвола за транспорт отпада се издаје уз достављање фотокопије прописане Лиценце за јавни превоз терета у друмском саобраћају, коју подносилац захтева за транспорт отпада прибавља од министарства надлежног за послове саобраћаја, у складу са одредбама Закона о превозу терета у друмском саобраћају.

Дозвола за транспорт отпада се издаје без прописане Лиценце за јавни превоз терета у друмском саобраћају возилом чија је највећа дозвољена маса до 3500 kg и које је у власништву, у финансијском лизингу или у закупу подносиоца захтева за издавање дозволе за транспорт отпада.

б. Превоз за сопствене потребе:

 

Дозвола за транспорт отпада, за сопствене потребе и без накнаде за транспорт, издаје се привредном субјекту уколико поседује дозволу за складиштење и/или третман отпада, само за оне врсте отпада које су наведене у дозволи за складиштење и/или третман отпада.

Дозвола за транспорт сопственог отпада издаје се привредном субјекту, односно произвођачу отпада који вршењем своје претежне делатности производи отпад, и само за оне врсте отпада које настају вршењем претежне делатности (нпр. грађевинска фирма производи грађевински отпад, текстилна индустрија производи текстилни отпад и др.).