Заштита животне средине у индустријским објектима

Заштита животне средине у индустријским објектима

Редни број Назив контролне листе
01 Контролна листа: Студија о процени утицаја
02 Контролна листа: Заштита ваздуха код постројења за сагоревање са континуалним мерењем
03 Контролна листа: Заштита ваздуха код постројења за сагоревање без континуалног мерења
04 Контролна листа: Заштита ваздуха код технолошких постројења са континуалним мерењем
05 Контролна листа: Заштита ваздуха код стационарних извора загађивања без континуалног мерења
06 Контролна листа: Заштита ваздуха код бензинских станица
07 Контролна листа: Поступање произвођача опасног отпада
08 Контролна листа: Поступање произвођача неопасног и инертног отпада
09 Контролна листа: Поступање са уређајима са ПЦБ уљима
11 Контролна листа: Достава података
12 Контролна листа: Отпадне воде
13 Контролна листа: Захтев за интегрисану дозволу
14 Контролна листа: Услови из интегрисане дозволе
  Алат за процену ризика постројења и активности која не подлежу издавању интегрисане дозволе
  Алат за процену ризика постројења и активности за које се издаје интегрисана дозвола
  Алат (Калкулатор) за прорачун емисија  постројења и активности за које се издаје интегрисана дозвола