Полагање стручног испита за рибочувара

Полагање стручног испита за рибочувара

Право пријаве имају лица старија од 18 година.

Пријава треба да садржи следеће податке:

  1. Врста стручног испита за који се пријављује;
  2. Име и презиме кандидата;
  3. Јединствени матични број кандидата;
  4. Пребивалиште и адреса становања;
  5. Број контакт телефона.

Уз пријаву се прилажу следећа документа:

  1. Фотокопија личне карте, односно извод из електричног читача биометријске личне карте;
  2. Доказ о IV степену стручне спреме – оверена фотокопија;
  3. Доказ о уплати републичке административне таксе

Број жиро рачуна на који се врши уплата републичке административне таксе је 840-742221843-57, позив на број 59-013.

Стручни испит се полаже писмено.

Где и како

Пријава се подноси:

Министарству заштите животне средине
Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд

Правни основ

Члан 12. Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС”, број 128/14)

Обрасци

Образац за пријаву можете преузети овде.