Uputstvo vezano za promet pošiljki sa APKM

Usluge:

Izdavanje uputstva za dopremanje zaštićenih vrsta divlje flore, faune i gljiva sa teritorije AP Kosovo i Metohija na teritoriju Republike Srbije van APKM
Republička administrativna taksa po tarifnom broju 189, koja se uplaćuje za izdavanje dole navedenih dozvola je sada 3.540,00 dinara
Pravni osnov su član 76.  i 94. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10, 14/16 i 95/18-dr.zakon).