Предлог програма заштите природе Републике Србије за период од 2021. до 2023. године

Предлог програма заштите природе Републике Србије за период од 2021. до 2023. године

Правни основ за доношење Програма заштите природе Републике Србије за период од 2021. до 2023. године садржан је у члану 38. став 1. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС“, број. 30/2018) и члана 45. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон). Предлог програма заштите природе припремљен је у складу са новим Законом о планском систему Републике Србије а на основу ревизије Предлога стратегије заштите природе Републике Србије за период од 2019. до 2025. године.
 

У периоду пре доношења Закона о планском систему Републике Србије израђен је Предлог стратегије заштите природе Републике Србије за период од 2019. до 2025. године у складу са чланом 112. Закона о заштити природе (,,Службени гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010-исправка, 14/2016 и 95/2018-др. закон)  на основу Извештаја о стању природе  у оквиру пројекта „Планирање очувања биолошке разноврсности на националном нивоу као подршка имплементацији Стратешког плана УН Конвенције о биолошкој разноврсности за период од 2011. до 2020. године у Републици Србији“, који је финансиран од стране Глобалног фонда за животну средину (ГЕФ) у сарадњи са УНДП као имплементационом агенцијом.

Радна група за израду Предлога програма заштите природе Републике Србије основана је Решењем Број: 119-01-81/19-01 од 28. 05. 2019. године са задатком да ревидира Предлог стратегије заштите природе Републике Србије за период од 2019. до 2025. године у складу са Законом о планском систему Републике Србије, Стратешким планом УН Конвенције о биолошкој разноврсности за период од 2011-2020. године, Аичи циљевима заштите биодиверзитета и одлукама донесеним на редовним заседањима Конференција чланица ове конвенције и другим потврђеним међународним уговорима за заштиту природе, очување биолошке разноврсности и климатске промене укључујући достављање релевантних инфромација из надлежности институција и организација из којих су именовани чланови радне групе Програм заштите природе је један од основних стратешких докумената заштите природе којим се утврђују дугорочни плански оквир и политика интегралне заштите природе, укључујући очување биодиверзитета, предела и геонаслеђа као и одрживо коришћење компонената биодиверзитета на националном нивоу и представља основ за израду и спровођење програма и планова нижег реда у овој области. 

Спровођењем овог Програмa обезбеђује се примена циљева и мера Стратегије Европске уније о биодиверзитету до 2030 са планираним наставком примене након усклађивања ове Стратегије као и Програма са Глобалним стратешким планом за биодиверзитет који се налази у поступку разматрања и усвајања у оквиру УН Конвенције о биолошкој разноврсности.

На основу стања биолошке и геолошке разноврсности и разноврсности предела, овим Програмом су дефинисани општи и посебни циљеви и мере за унапређење система заштите природе и очување биодиверитета који су јасно одређени, мерљиви, прихватљиви, реални и временски одређени у Акционом плану за спровођење Програма заштите природе који чини њен саставни део.

У циљу праћења напредка у остваривању овог Програма, Акционим планом су дефинисани и показатељи за квалитетну евалуацију која ће омогућити да напредак у спровођењу општег и посебних програмсих циљева, мера и активности, у сарадњи са релевантним секторима, буде на одговарајући начин представљен и спроведен.

Предлог програма заштите природе Републике Србије за период од 2021. до 2023. године можете преузети овде.