Прва конференција о изради Нацрта програма заштите ваздуха у Републици Србији са акционим планом

Прва конференција о изради Нацрта програма заштите ваздуха у Републици Србији са акционим планом

Прва конференција поводом Нацрта Програма заштите ваздуха у Републици Србији са акционим планом, који се тренутно израђује уз подршку Европске уније у оквиру Пројекта IPA 2014 „Развој оквира за усклађивање са законодавством ЕУ у области ваздуха, хемикалија и хоризонталних питања“, биће одржана 16. априла 2021. године.

Нацрт Програма заштите ваздуха у Републици Србији са акционим планом дефинисаће циљеве квалитета ваздуха и мере за њихово постизање и пружиће основу за даљи развој и усвајање подзаконских аката и наставак примене европског законодавства у области заштите ваздуха.

Циљ прве конференције је представљање прелиминарних налаза и пројекција и обухватиће следеће презентације:

Представљање и тренутни статус Нацрта Програма заштите ваздуха у Републици Србији са акционим планом;

Представљање типова и резултата моделовања загађујућих материја у ваздуху за Србију 2030 (WEM, WAM-A, WAM-B)

-    WEM (са постојећим мерама): овај тип моделовања укључује све политике и мере које су већ усвојене,  
-    WAM А (са додатним мерама А): овај тип моделовања се односи на потпуну примену свих релевантних директива и прописа ЕУ који још увек нису у потпуности транспоновани и примењени,
-    WAM B (са додатним мерама B): ово је тип моделовања интензивне контроле. Поред WАМ А, овај тип моделовања предвиђа увођење, у неким случајевима, строгих граничних вредности емисија (ЕLV), као и националне финансијске и фискалне политике и мере у кључним категоријама извора емисија.

Резултати дисперзионог моделовања за Србију 2030: утицај типова моделовања WАМ А и B на побољшање квалитета ваздуха;

Припремне активности за тип моделовања WАМ-C (методолошки приступ)

-    WAM C (са додатним мерама C): Поред WAM B, овај тип моделовања предвиђа додатне мере које углавном укључују локалне специфичне мере (као што су подстицаји, ограничења и забране) с циљем да се осигура усклађеност са граничним вредностима концентрација прописаних Директивом 2008/50 / EC у вези са суспендованим честицама PM10. Додатне мере према типу моделовања C биће развијене након процене утицаја типова моделовања WАМ А и B на побољшање квалитета ваздуха, као и преостали идентификовани „hot spots“ и проблеми у вези са квалитетом ваздуха, како би се све утврђене додатне мере укључиле у трећи WАМ C тип моделовања.

Пријава за учешће на конференцији, предлози и препоруке учесника, као и додатна питања шаљу се на PZV-sugestije@eas3.rs. Информације се могу добити и путем телефона 064/658 28 78.