Пружене услуге за издавање дозвола за заштићене врсте

Издавање дозвола за сакупљање строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака,животиња и гљива, у научно истраживачке и едукативне сврхе

Година Издато дозвола за сакупљање строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива, у научно- истраживачке и едукативне сврхе
2014 44
2015 44
2016 40