За хемикалије за које је утврђено да представљају неприхватљив ризик по здравље људи и животну средину као и за производе који их садрже, прописана су одређена ограничења и забране производње, стављања у промет и коришћења у циљу заштите здравља људи и животне средине.

Увођење наведених забрана и ограничења из ЕУ захтева анализу да ли се поједине супстанце, начини коришћења супстанце или концентрације супстанци у појединим смешама користе у нашој земљи на начин супротан од оног како је прописано у ЕУ као и да ли је оправдано одмах их уводити, или се прописују транзициони периоди за увођење таквих ограничења односно забрана.

Правилник о ограничењима и забранама производње,стављања у промет и коришћењу хемикалија које престављају неприхватљув ризик по здравље људи и животну средину ("Сл. гласник РС" бр. 90/13, 25/15, 2/16, 44/17, 36/18, 9/20 и 57/22) је хармонизован са Анексом XVII REACH Уредбе. Ограничења и забране из односе се на: одређене опасне супстанце, смеше или производ као и на забрањене односно дозвољене начине коришћења и друге услове за производњу, стављање у промет и коришћење супстанце, смеше и  производа.

За одређене супстанце, смеше и производе истим прописом одређени су рокови од када ограничења и забране постају обавезна за примену.

Ограничења и забране не примењују се на супстанце, смеше и производе ако се они користе у научно-истраживачке сврхе или као референтни стандарди у лабораторијским испитивањима.

Правилником су уређена:

  1. Ограничења и забране производње, стављања у промет и коришћења одређених супстанци,смеша и производа

Ограничења и забране производње, стављања у промет и коришћења одређених супстанци,смеша и производа дате су кроз 60 ограничења или забрана. Ова ограничења и забране преузете су из Анекса XVII REACH, тако да су иста са ограничењима и забранама у ЕУ, Листа ограничења и забрана.

Последњи Правилником о изменама и допунама правилиника о изменама и допунама Правилника о ограничењима и забранама производње, стављања у промет и коришћења хемикалија усклађен је са:

1. Уредбом Комисије (ЕУ) 2017/1510 од 30. августа 2017. године о измени Анекса XVII, Уредбе (ЕЗ) број 1907/2006 Европског парламента и Савета о регистрацији, евалуацији, ауторизацији и ограничењу хемикалија (REACH) у погледу CMR супстанци

2. Уредбом Комисије (ЕУ) 2018/675 од 2. маја 2018. године о измени Анекса XVII, Уредбе (ЕЗ) број 1907/2006 Европског парламента и Савета о регистрацији, евалуацији, ауторизацији и ограничењу хемикалија (REACH) у погледу CMRсупстанци

3. Уредбом Комисије (ЕУ) 2018/1513 од 10. октобра 2018. године о измени Анекса XVII, Уредбе (ЕЗ) број 1907/2006 Европског парламента и Савета о регистрацији, евалуацији, ауторизацији и ограничењу хемикалија (REACH) у погледу одређених супстанци које су класификоване као карциногене , мутагене или репродуктивно токсичне CMR), категорије 1A или 1B..

4. Уредбом Комисије (ЕУ) 2018/2005 од 17. децембра 2018. године о измени Анекса XVII Уредбе (ЕЗ) број 1907/2006 Европског парламента и Савета о регистрацији, евалуацији, ауторизацији и ограничењу хемикалија (REACH) у погледу bis(2-етилхексил)-фталатa (DEHP), дибутил-фталата (DBP), бензил-бутил-фталата (BBP) и диизобутил-фталата (DIBP).

5. Уредбом Комисије (ЕУ) 2019/957 оd 11. јуна 2019. о измени  Анекса XVII Уредбе (ЕЗ) број 1907/2006 Европског парламента и Савета о регистрацији, евалуацији, ауторизацији и ограничењу хемикалија (REACH) у погледу (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8- тридекафлуорооктил) силанетриола и tridekafluorooktil) и TDFA

6. Уредбом Комисије (ЕУ) 2020/1149 од 3. августа 2020. о измени Анекса XVII. Уредбе (ЕЗ) број 1907/2006 Европског парламента и Савета о регистрацији, евалуацији, ауторизацији и ограничењу хемикалија (REACH) у погледу диизоцијаната diizocijanata

7. Уредбом Комисије (ЕУ)  2020/2081 од 14. децембра  2020. о измени Анекса  XVII, Уредбе (ЕЗ) број 1907/2006 Европског парламента и Савета о регистрацији, евалуацији, ауторизацији и ограничењу хемикалија (REACH) у погледу супстанци у бојама за тетовирање или трајној шминци.

  1. Ограничења и  забране производње, стављања у промет и коришћења дуготрајних органских загађујућих супстанци (РОРѕ).

Стокхолмском конвенцијом о дуготрајним органским загађујућим супстанацама између осталог захтева се интергарни приступ искључивања из употребе ових супстанци. Како би се овај захтев спровео правилником су преузета ограничења и забране производње, стављања у промет и коришћења дуготрајних органских загађујућих супстанци (РОРѕ) из Уредбе (ЕС) 2019/1021. Листа граничења и забрана РОРѕ.

  1. Ограничења укупног садржаја испарљивих органских једињења (VOC) у одређеним бојама, лаковима и премазима за репарацију возила

Садржај испарљивих органских једињења (VOC) у одређеним премазима треба ускладити са прописаним максимално дозвољеним вредностима VOC тако да:

  • у премазима (бојама и лаковима)који се наносе на зграде, њихову опрему и уградне делове који се производе од 01.06.2012. године, максимално дозвољени садржај буде у скалду са вредностима из Листе А - фаза I, а до01.12. 2013. године буде у складу са вредностима из Листе А - фаза II;

 

  • У одређеним средствима и премазима за репарацију друмских возила или њихових делова при поправљању,конзервацији или декорацији ван производних погона који се производе од 01.06.2012. године, максимално дозвољени садржај VOCбуде у складу са вредностима из Листе Б.

Ограничења укупног садржаја испарљивих органских једињења (VOC) односе се на боје и лакове, односно премазе и средства за репарацију друмских возила.

VOC је било које испарљиво органско једињење које има почетну тачку кључања једнаку или мању од 250°С на стандардном притиску од 101,3kPa.

Највећи број органских растварача који улазе у састав боја и лакова спадају у групу VOC.

Ова органска једињења могу изазвати различите штетне ефекте по здравље људи као  што су: иритација ока, носа и грла, главобоља, губитак координације, мучнина, повраћање,  умор и вртоглавица. Неки од њих могу изазвати оштећења јетре, бубрега и централног нервног система.

Поред ефеката на здравље људи, VOC у бојама, лаковима и премазима/средствима за репарацију друмских возила доводи до значајне емисије ових једињења у ваздух што доприноси локалном и прекограничном формирању фотохемијских оксиданаса у граничном слоју тропосфере и на тај начин доводи до озбиљног утицаја на животну средину.

У циљу смањења наведених штетних ефеката VOC, прописани су максимално дозвољени садржаји ових супстанци у бојама и лаковима као и премазима и средствима за репарацију друмских возила.

 

Напомена: Етикета односно амбалажа за премазе (боје и лаковe) и средства и премазе за репарацију друмских возила, поред података утврђених прописом о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалија садржи и податке о:

- словној ознаци Листе максимално дозвољних вредности VOC ( Листа А или Листа Б);

- подкатегорији премаза (боја и лакова) који се наносе на зграде, њихову опрему и уградне делове, или словној ознаци те подкатегорије написаној ћириличним или латиничним писмом по азбучном или абецедном редоследу;

- подкатегорији средстава и премаза за репарацију возила или словној ознаци те подкатегорије написаној ћириличним или латиничним писмом по азбучном или абецедном редоследу;

- максимално дозвољеним вредностима садржаја VOC датим у листама А или Б

- укупном садржају VOC у смеши припремљеној за коришћење.

Листа А фаза 1

Листа А фаза 2

Листа Б

Одређивање садржаја испарљивих органских једињења