Класификација, паковање, обележавање и оглашавање хемикалија

Превентивни приступ у управљању хемикалијама ставља акценат на процену опасности хемикалија, односно класификацију хемикалија пре него што се оне ставе у промет и информисање корисника о њиховим опасним својствима путем обележавања на етикети и безбедносног листа, а у циљу заштите здравља људи и животне средине.

Ко има обавезу класификације хемикалије?

Произвођач, даљи корисник (нпр. произвођач смеше, односно правно лице или предузетник који супстанцу користи у индустријске или професионалне сврхе) и увозник који ставља у промет хемикалије и одређене производе (експлозивне производе) има обавезу да их класификујe на основу њихових опасних својства.

Напомена: уколико даљи корисник промени састав хемикалије коју користи у индустријске или професионалне сврхе, он мора извршити поновну класификацију и обележити хемикалију у складу са тим.

На основу којих правилника се врши класификација?

Класификација се врши у складу са Правилником о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН („Службени гласник РС“, бр. 105/13, 52/17 и 21/19).

Овај правилник усаглашен је са европским законодавством, односно Уредбом ЕК бр. 1272/2008 (CLP/GHS) и обезбеђују да иста правила у овој области важе и у ЕУ и код нас.

Које хемикалије се класификују?

 Хемикалије које поседују опасна својства на основу којих им се применом критеријума за класификацију може доделити једна или више класа опасности подлежу обавези класификације.

 Како се врши класификација хемикалије?

 Класификација се врши тако што се подаци о опасним својствима хемикалија упоређују са прописаним критеријумима за класификацију у одређене класе опасности.

Класификација хемикалија врши се на основу:

 • података о њиховим својствима:
 • физичка и хемијска својства;
 • токсиколошка својства (ефекти на живот и здравље људи);
 • екотоксиколошка својства (ефекти на животну средину);
 • критеријума за класификацију у класе опасности.

Супстанца се класификује:

 • у складу са класификацијом супстанце истог хемијског састава из Правилника о Списку класификованих супстанци, ако се супстанца истог хемијског састава налази на Списку класификованих супстанци.
 • ако се супстанца не налази на Списку класификованих супстанци или није на том списку класификована за све класе опасности и разлике унутар тих класа, класификација те супстанце врши се на основу:
 • постојећих података о својствима те супстанце;
 • резултата нових испитивања њених својстава и упоређивањем тих података, односно резултата са утврђеним критеријумима за класификацију хемикалије.

Смеша се класификује:

 • поређењем података о опасним својствима саме смеше са утврђеним критеријумима за класификацију хемикалије;
 • применом методе израчунавања опасности смеше на основу података о класификацији, односно својствима супстанци садржаних у смеши;
 • применом начела премошћавања на податке о састојцима смеше на основу података о сличним испитаним смешама (важи само за CLP/GHS систем класификације).

За класификацију се користе следећи подаци:

 • подаци добијени на основу резултата претходних испитивања;
 • подаци из епидемиолошких студија и практичних искустава о ефектима на људе (статистички подаци о професионалним обољењима и о хемијским удесима);
 • подаци из стручне литературе (научних истраживања);
 • експериментални подаци добијени применом прописаних метода испитивања опасних својстава хемикалија;
 • подаци о процени опасности смеше добијени применом методе израчунавања;
 • подаци добијени из валидираних модела квалитативног или квантитативног односа структуре и деловања (QSAR).

Ко има обавезу обележавања и паковања хемикалије?

 Снабдевач хемикалија има обавезу обележавања и паковања хемикалија у складу са Законом о хемикалијама и прописима донетим на основу овог закона.

У поступку класификације опасним хемикалијама се додељују елементи обележавања који одговарају класи опасности хемикалије, као што су графички приказ опасности (пиктограм) и текст који указује на опасна својства хемикалије, а који се морају приказати на етикети, односно амбалажи хемикалије са циљем да корисници хемикалија буду адекватно информисани о опасним својствима хемикалија.

Како се врши обележавање хемикалије?

 Елементи обележавања као што су пиктограм, текст који указује на опасна својства хемикалије и текст који упућује на одговарајуће мере предострожности морају се приказати на етикети (амбалажи). Поред ових елемената обележавања који се додељују у поступку класификације, на етикети се наводе и назив, адреса и телефон снабдевача као и име и идентификациони број хемикалије.

Како се врши паковање?

 Амбалажа опасне хемикалије и одређеног производа мора да одговара својствима, сврси и начину коришћења хемикалије и да буде обележена у складу са прописима којима се уређује класификација, паковање и обележавање.

Ко има обавезу достављања безбедносног листа?

 Снабдевач опасне хемикалије, ПБТ и вПвБ супстанце, супстанце која изазива забринутост нпр. хемикалија која доводи до поремећаја рада ендокриног система, дужан је да сваком другом дистрибутеру или даљем кориснику у ланцу снабдевања без накнаде, на српском језику у штампаној или електронској форми, достави безбедносни лист који садржи детаљне информације о опасности и ризицима које та хемикалија представља, као и обавештење о мерама предострожности које треба предузети приликом њиховог коришћења, складиштења, одлагања, приликом хемијског удеса, пожара и сл. Ближи садржај безбедносног листа прописан је Правилником о садржају безбедносног листа („Службени гласник РС“, број 100/11).

Коме је намењен безбедносни лист?

 Безбедносни лист првенствено је намењен професионалним корисницима. Његов садржај је прилагођен њиховим потребама и служи за давање информација професионалном кориснику о реално предвидљивим физичким и хемијским опасностима које проистичу из својстава хемикалије, као и са њима повезаним ризицима по здравље људи и животну средину. Такође, безбедносни лист садржи информације релевантне за друге циљне групе, као што су на пример субјекти у транспорту опасног терета или одговору на хемијски удес и друго.