ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ РЕВИЗИЈЕ ЗАШТИТЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „КАРАЂОРЂЕВО”

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ РЕВИЗИЈЕ ЗАШТИТЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „КАРАЂОРЂЕВО”

КАРАЂОРЂЕВО

На основу члана 42. став 9. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16, 95/18-др.закон и 71/21) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку ревизије заштите природног подручја I (прве) категорије, као Специјални резерват природе „Карађорђево”.

Заштићено подручје СРП „Карађорђево” налази се у АП Војводини, у југозападној Бачкој, уз леву обалу средњег тока реке Дунав кроз Србију, на територији општина Бачка Паланка и Бач.

На подручју СРП „Карађорђево” је очувани ритски комплекс кога чини мозаик водених, мочварних, ливадских и шумских станишта, као и очувана влажна станишта карактеристична за плавна подручја великих равничарских река. Одликује се присуством већег броја ретких и угрожених биљних врста и њихових заједница од националног и међународног значаја, као и осетљивих станишта која представљају међународни приоритет у заштити.

Поновна валоризација СРП „Карађорђево” извршена је у циљу унапређења заштите простора и темељних природних вредности. Ревизијом граница и режима заштите, природно добро је проширено на плавнo подручје Шаренградске аде, Хагле и еколошког коридора – водоток Мостонга који повезује канал Ловренац са Врањаком и Гувништем, као и на ергелу „Карађорђево”, чијим се увођењем у границе заштићеног подручја обезбеђује очување генетских ресурса аутохтоних старих раса коња које имају јединствено генетичко наслеђе.

Површина СРП „Карађорђево” је након ревизије повећана са 2.955,32 hа на 4.309,98 hа, односно за 1.354,66 hа, што износи 31,43%. Према структури површина катастарских општина (KO Младеново, KO Бач и KO Бачко Ново Село) по власништву, површине у заштићеном подручју су у државној (91.79%), јавној (7.41%) и приватној (0,80%) својини. На заштићеном подручју утврђени су режими заштите I (првог), II (другог) и III (трећег) степена.

Према Правилнику о критеријумима вредновања и поступку категоризације заштићених подручја („Службени гласник РС”, број 97/15) Специјални резерват природе „Карађорђево” сврстава се у I категорију – међународног, националног, односно изузетног значаја.

Према Уредби о еколошкој мрежи („Службени гласник РС”, број 102/10), подручје СРП „Карађорђево” припада делу eколошки значајног подручја под редним бр. 13 – „Карађорђево”, односно идентификовано је Емералд подручје (RS0000038) и међународно и национално значајно подручје за птице (IBA). Резерват је уврштен и у листу заштићених подручја зависних од воде и значајних за басен Дунава (ICPDR), као и у Мрежу заштићених подручја на Дунаву (Danube Network Protected Areas).

Покрајински завод за заштиту природе доставио је 24. августа 2022. године Студију заштите Специјалног резервата природе „Карађорђево” Министарству заштите животне средине, као надлежном органу.

Даном постављања обавештења и извода из Студије заштите на интернет страници Министарства испуњени су услови за покретање поступка заштите овог природног подручја, сходно члану 42. став 9. Закона о заштити природе.