ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ РЕВИЗИЈЕ ЗАШТИТЕ ПАРКА ПРИРОДЕ „ПАЛИЋ”

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ РЕВИЗИЈЕ ЗАШТИТЕ ПАРКА ПРИРОДЕ „ПАЛИЋ”

Palic

На основу члана 42. став 9. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16, 95/18-др.закон и 71/21) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку ревизије заштите природног подручја III (треће) категорије, као Парк природе „Палић”.

Заштићено подручје ПП „Палић” налази се у АП Војводини, у Севернобачком управном округу, на територији Града Суботице, и пружа се од југоисточног дела Суботице до јужног дела насеља Палић.

По захтеву Града Суботице, Покрајински завод за заштиту природе је током 2020. године приступио ревизији заштите ПП „Палић”. Предмет ревизије су границе и режими заштите природног добра. Границе заштићеног подручја су проширене на јавну површину новоформираног зеленог појаса уз обалу Палићког језера, а парцеле у урбанизованом делу туристичке зоне, предвиђене за изградњу објеката, изузете су из заштите. Ревизијом је простор под заштитом повећан за 12,35 ha и обухвата језеро и његов обални појас, укључујући и уређене зелене површине централног дела бањског простора, као и појединачна стара стабла у заштитној зони Парка природе. Језеро и остаци природних станишта уз обалу омогућују опстанак бројним заштићеним и строго заштићеним врстама водоземаца, гмизаваца и сисара, а такође имају важну улогу за одмарање, исхрану и зимовање водених птица. Паркови и остале зелене површине подручја такође се истичу биолошком разноврсношћу.

ПП „Палић” простире се на укупно 725,71 ha. Према структури површина катастарских општина (КО Нови град, КО Доњи град и КО Палић) по власништву, површине у заштићеном подручју су у јавној (93,29%), државној (3,41%) и приватној (3,29%) својини. На заштићеном подручју успостављају се режими заштите I (првог), II (другог) и III (трећег) степена. Због снажних антропогених утицаја из непосредног окружења, око заштићеног подручја је одређена заштитна зона површине 986,65 ha.

Према Правилнику о критеријумима вредновања и поступку категоризације заштићених подручја („Службени гласник РС”, број 97/15), ПП „Палић” сврстава се у III категорију – заштићено подручје локалног значаја.

Према Уредби о еколошкој мрежи („Службени гласник РС”, број 102/10), ПП „Палић” издвојен је као подручје Емералд еколошке мреже (RS0000029) и међународно значајно подручје за биљке (IPA), односно припада међународно и национално значајном подручју за птице (RS002IBA) у оквиру eколошки значајног подручја Републике Србије под редним бр. 1 – „Суботичка језера и пустаре”.

Покрајински завод за заштиту природе доставио је 23. децембра 2021. године Студију заштите Парка природе „Палић” Градској управи Суботица, као надлежном органу.

Даном постављања обавештења и извода из Студије заштите на интернет страници Министарства испуњени су услови за покретање поступка заштите овог природног подручја, сходно члану 42. став 9. Закона о заштити природе.