ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ ЗАШТИЋЕНОГ СТАНИШТА „ЗИМОВАЛИШТЕ МАЛОГ ВРАНЦА”

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ ЗАШТИЋЕНОГ СТАНИШТА „ЗИМОВАЛИШТЕ МАЛОГ ВРАНЦА”

Vranac

На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка,  14/16, и 95/18-др. закон и 71/21) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја III (треће) категорије, као Заштићено станиште „Зимовалиште малог вранца”.

ЗС „Зимовалиште малог вранца” налази се на територији града Београда, на обалама реке Саве и обухвата приобалне врбаке на четири физички одвојена локалитета: у близини новобеоградске топлане и бродоградилишта, на левој обали Аде Циганлије и код моста на Ади.

Природно добро које се ставља под заштиту је једино зимовалиште ретке и угрожене врсте птице мали вранац (Microcarbo pygmaeus) у Београду. Проглашава се заштићеним стаништем ради очувања природних услова и погодности локалитета на којима се настањује зимујућа популација малог вранца, као и ради обезбеђења трајне забране узнемиравања и угрожавања јединки ове дивље врсте, која има статус строго заштићене врсте и на националном и на међународном нивоу. Због свог значаја, предметно подручје спада у приоритете заштите природних вредности на подручју Европе.

Заштићено подручје се простире  на  површини од  29,1742 ha. Према структури површина катастарских општина по власништву (КО Нови Београд, КО Чукарица), површине у обухвату ЗС „Зимовалиште малог вранца” налазе се у државној (83,61%), јавној (15,69%), заједничкој (0,65%) и приватној (0,05%) својини. На Заштићеном станишту успостављају се режими заштите II (другог) и III (трећег) степена.

Према Правилнику о критеријумима вредновања и поступку категоризације заштићених подручја („Службени гласник РС”, број 97/15) ЗС „Зимовалиште малог вранца” сврстава се у III категорију – заштићено подручје локалног значаја.

Завод за заштиту природе доставио је 2016. године Студију заштите Заштићеног станишта „Зимовалиште малог вранца” Секретаријату за заштиту животне средине Града Београда, као надлежном органу.

Даном постављања обавештења и извода из Студије заштите на интернет страници Министарства испуњени су услови за покретање поступка заштите овог природног подручја, сходно члану 42. став 9. Закона о заштити природе.