ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ ЗАШТИЋЕНОГ СТАНИШТА „СТАНИШТЕ ПОЉСКОГ КУКУРЕКА”

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ ЗАШТИЋЕНОГ СТАНИШТА „СТАНИШТЕ ПОЉСКОГ КУКУРЕКА”

ZS

На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка,  14/16, и 95/18-др. закон и 71/21) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја III (треће) категорије, као Заштићено станиште „Станиште пољског кукурека”.

ЗС „Станиште пољског кукурека” налази се у Нишавском управном округу у сеоском насељу Малошиште, општина Дољевац, на рудералним површинама уз железничку пругу Ниш-Скопље.

Природно добро које се ставља под заштиту је станиште пољског кукурека (Hypecoum pseudograndiflorum), ретке врсте у флори Србије, која према Правилнику о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива („Службени гласник РС”, бр. 5/10, 47/11, 32/16, и 98/16) има статус строго заштићене дивље врсте. Проглашава се заштићеним стаништем ради очувања јединог потврђеног од раније познатих налазишта ове крајње угрожене биљне врсте у нашој земљи, којој услед нарушавања станишта прети потпуни нестанак у блиској будућности.

ЗС „Станиште пољског кукурека” заузима  површину од укупно 2,1742 ha. Према структури површина катастарске општине Малошиште по власништву, површине у обухвату заштићеног подручја су у јавној (96,81%) и приватној (3,19%) својини. На Заштићеном станишту успоставља се режим заштите III (трећег) степена.

Према Правилнику о критеријумима вредновања и поступку категоризације заштићених подручја („Службени гласник РС”, број 97/15) ЗС „Станиште пољског кукурека” сврстава се у III категорију – заштићено подручје локалног значаја.

Завод за заштиту природе доставио је 28. фебруара 2022. године Студију заштите Заштићеног станишта „Станиште пољског кукурека” Општинској управи општине Дољевац, као надлежном органу.

Даном постављања обавештења и извода из Студије заштите на интернет страници Министарства испуњени су услови за покретање поступка заштите овог природног подручја, сходно члану 42. став 9. Закона о заштити природе.