ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ ЗАШТИЋЕНОГ СТАНИШТА „СТАБЛО ЦЕРА У ПРЕСЕЧИНИ”

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ ЗАШТИЋЕНОГ СТАНИШТА „СТАБЛО ЦЕРА У ПРЕСЕЧИНИ”

Presecini

На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка,  14/16, и 95/18-др. закон и 71/21) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја III (треће) категорије, као Споменик природе „Стабло цера у Пресечини”.

СП „Стабло цера у Пресечини” налази се у Јабланичком управном округу, на подручју лесковачке котлине, у селу Пресечина на северним обронцима планине Кукавица, на локалитету који се уздиже над равницом у којој је смештено ово насеље, непосредно поред пута Јашуња-Голема њива и недалеко од вештачког језера у Поречју.

Заштићено природно добро чини појединачно стабло цера (Quercus cerris L.) велике старости (око 150 година) и импозантних димензија, добре виталности и правилног хабитуса, са припадајућим простором. Будући да је дрво-запис, досегло је свој пуни раст и развој, што је реткост за стабла цера у овом делу Србије. Захваљујући својој морфологији и природним обележјима карактеристичним за ову аутохтону врсту храста, стабло цера у Пресечини је репрезентативни примерак своје врсте, и са становишта очувања природе испуњава критеријуме за заштиту.

СП „Стабло цера у Пресечини” заузима површину од 0,0235 ha на катастарској парцели бр. 782 КО Пресечина која је у власништву Републике Србије. На природном добру успоставља се режим заштите III (трећег) степена.

На основу вредновања природног добра, а према Правилнику о критеријумима вредновања и поступку категоризације заштићених подручја („Службени гласник РС”, број 97/15) СП „Стабло цера у Пресечини” сврстава се у III категорију – заштићено подручје локалног значаја.

Завод за заштиту природе доставио је 3. марта 2021. године Студију заштите Заштићеног станишта „Стабло цера у Пресечини” Градској управи града Лесковца, као надлежном органу.

Даном постављања обавештења и извода из Студије заштите на интернет страници Министарства испуњени су услови за покретање поступка заштите овог природног подручја, сходно члану 42. став 9. Закона о заштити природе.